Btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met uitvoer van goederen: toepassing uitgesteld tot 1 april 2022

Op 22 november 2021 publiceerde de Belgische fiscus een addendum bij haar eerdere circulaire van 27 oktober 2021. De inperking van de btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met een uitvoer van goederen wordt hiermee uitgesteld naar 1 april 2022.

Achtergrond

Overeenkomstig artikel 146, lid 1, onder e), van richtlijn 2006/112/EG van de raad van 28.11.2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, verlenen de lidstaten vrijstelling voor diensten, met inbegrip van vervoer en met die diensten samenhangende handelingen en met uitzondering van de overeenkomstig de artikelen 132 en 135 van de richtlijn 2006/112/EG vrijgestelde diensten, wanneer die diensten rechtstreeks verband houden met de uitvoer of invoer van goederen die onder artikel 61 en artikel 157, lid 1, onder a), van de richtlijn 2006/112/EG vallen.

In arrest ‘L.C.’ IK, zaak C-288/16, van 29.06.2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het toepassingsgebied van deze vrijstelling afgebakend voor wat betreft vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen.

Aanpassing Belgische interpretatie

Circulaire 2021/C/96 dd.27/10/2021 wijzigt de toepassing van de Belgische btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met een uitvoer van goederen.

De vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen, voorzien in artikel 41, § 1, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek, kan slechts van toepassing zijn in de verhouding tussen enerzijds de dienstverrichter en anderzijds de afzender of de ontvanger van de uit te voeren goederen. Meer specifiek gaat het over:

  • de verkoper of de koper van de uit te voeren goederen
  • de eigenaar, de huurder of de ontlener van de uit te voeren goederen
  • de maakloonwerker die goederen uitvoert buiten de Gemeenschap om ze een herstelling, bewerking, verwerking of aanpassing te laten ondergaan
  • de persoon die goederen wederuitvoert buiten de Gemeenschap, welke hij op zicht, op proef of in consignatie had ontvangen
  • de persoon die goederen wederuitvoert buiten de Gemeenschap, nadat ze door hem zijn hersteld, bewerkt, verwerkt of aangepast.

Indien de dienstverrichter een beroep doet op een onderaannemer voor het verrichten van de goederenvervoerdienst, kan de dienst verricht door de onderaannemer niet van de btw worden vrijgesteld op grond van artikel 41, § 1, eerste lid, 3°, van het Btw-Wetboek.

Toepassing circulaire: uitstel tot 1 april 2022

In de circulaire van 27 oktober 2021 werd bepaald dat de wijzigingen in werking zouden treden op 1 januari 2021.

Om de betrokken belastingplichtigen de kans te geven zich te conformeren aan de beperking van het toepassingsgebied van de vrijstelling wat goederenvervoerdiensten betreft, is via het addendum aan deze circulaire de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 april 2022.

Recente berichten

In beeld: Rudy Vanderheyden, Customs Expert bij Customs Square

Met maar liefst 40 jaar ervaring in douane

In beeld: Tom De Jonghe, Customs Expert bij Customs Square

Midden april 2022 schoot Tom De Jonghe als

KIS-SIC beschikbaar voor externe gebruikers via My Minfin-portaal (FOD Financiën)

Sinds oktober 2021 is het mogelijk om via

In beeld: Klaas De Schepper, Customs Expert bij Customs Square

Zowel klanten als collega’s zullen het bevestigen: Klaas